Program pro České Budějovice

Společně jsme v minulém období pracovali na tom, aby se naše město připravilo a nastartovalo nové projekty, které v dalším období chceme dotáhnout. Přečtěte si náš plán a dejte nám vědět, co byste chtěli v Český Budějovicích Vy.

Unikátní mapa plánu pro České Budějovice

Víme, že noví zastupitelé musí řešit tři hlavní problémy:

1. Ceny energií

díky městské teplárně můžeme udržet nízké ceny za teplo.

2. Bydlení

díky novým bytovým domům bude určitě dostupnější.

3. Parkování

aut prostě přibývá a města se stavěla hlavně pro lidi, ne jako parkoviště.

Prioritní investiční akce

 • Dokončení rekonstrukce spolkového domu Slavie
 • Dokončení projektu 300 městských bytů ve Čtyřech dvorech
 • Dokončení výstavby parkovacího domu na Dlouhé louce a příprava na výstavbu dalších v návaznosti na infrastrukturu města
 • Pokračování projektu Vodního světa
 • Přeměna bývalých Žižkových kasáren na bytové domy ve spolupráci se soukromým sektorem.

Chytré, vlídné a bezpečné město

 • Chceme efektivní fungování a komunikaci magistrátu jak ve vztahu s občany, tak v samotné instituci.
 • Zajistíme maximální možnost elektronické komunikace mezi občany a magistrátem, například prostřednictvím Portálu občana.
 • Prioritou je snadná dostupnost služeb úřadu – stávající překážková dráha při snaze o vyřízení některých dokladů ať patří minulosti. Jako samozřejmost vnímáme zřízení možnosti zaplatit správní poplatek kartou.
 • Vytipujeme krizová místa a na nich zajistíme nepřetržitý dohled s cílem rychlé reakce městské nebo státní policie.
 • Ve spolupráci s krajem rozšíříme činnost pracovníků prevence kriminality na další exponované oblasti.
 • Chceme bezpečné přechody pro chodce. Zasadíme se o větší preferenci chodců na křižovatkách se semafory.

Sociální věci, bytová politika, rodinná politika

 • Klíčová je pro nás výstavba nových bytů v kategoriích běžné bydlení se soutěženým nájemným, dostupné bydlení, startovací byty a byty zvláštního určení – ideální sociální mix v jednom domě, a to jak složením obyvatel, tak velikostmi bytů; lze využít i rekonstrukci stávajících nevyužívaných objektů v majetku města na byty (např. kasárna) nebo spolupráci s developery.
 • Chceme podpořit seniory (a jejich rodiny) tak, aby mohli žít ve svém bytě až do konce života – prostřednictvím kvalitní terénní sociální práce, podpory v žádostech o dávky sociální podpory a bezpečnosti typu tísňové péče. Zasadíme se též o navýšení kapacit v domovech pro seniory a o vznik a podporu lůžkového hospice v Českých Budějovicích.
 • Podpoříme rodiny v řešení bytové nouze – iniciujeme vznik a provozování městské ubytovny pro občany města České Budějovice, kteří nedosáhnou finančně na jiný typ bydlení nebo potřebují rychle vyřešit svou bytovou nouzi na přechodnou dobu. Navýšíme ubytovací kapacity azylového domu pro ženy, zajistíme vznik a podporu činnosti azylového domu pro kompletní rodiny v bytové a sociální nouzi. Jako klíčové vnímáme, aby vzniklo chráněné tréninkové bydlení pro děti odcházející z dětských domovů nebo sociálně ohrožených neúplných rodin. Chceme též usilovat o navýšení kapacit chráněného bydlení pro lidi s duševním onemocněním, vznik a podporu sdíleného bydlení lidí s duševním onemocněním a studentů.
 • Budeme usilovat o využití alternativních zdrojů energie pro provoz DPS, škol a dalších budov v majetku města.
 • Podpoříme samoživitelky a samoživitele v přednostním umístění dětí do jeslí, školky a školní družiny.
 • Budeme důsledně koordinovat všechny participující sociální organizace, které se podílejí na pozitivní změně nepříznivého sociálního stavu jednotlivce či rodiny.

Doprava, integrovaný dopravní systém, dopravní podnik, parkování

 • Zajistíme dokončení chybějící dopravní sítě – okruh na západě města, mosty přes Vltavu a cyklostezky. Zajistíme lepší koordinaci v případě nezbytných uzavírek.
 • Dotáhneme zklidnění historického jádra města – při tom chceme zachovat základní obsluhu území pro zásobování a rezidenty.
 • Podporujeme kvalitní Integrovaný dopravní systém: chceme levné jízdenky v chytře organizované MHD. Pro její zatraktivnění rozšíříme parkoviště P+R na okraji města při využití evropských dotací.
 • Otevřeme otázku odpovědnosti velkých zaměstnavatelů za parkování zaměstnanců.
 • Chceme rozumně a účelně nastavené parkovací zóny. Zasadíme se o vznik nočních zón na sídlištích.

Životní prostředí, odpady, veřejná prostranství, protipovodňové opatření, energetika

 • Zajistíme levné teplo z městské Teplárny! Podpoříme rozvoj centrálních zdrojů vytápění, účelné a ekologické nastavení chystaného ZEVO s minimalizací vlivu na jeho sousedy. Zahájíme také realizaci zajišťování energetické soběstačnosti města.
 • Podporujeme maximální recyklaci odpadu, proto vylepšíme možnosti svozu tříděného odpadu a bioodpadu. Popelnice jak na tříděný, tak na směsný odpad musí být dobře dostupné a pravidelně vyvážené!
 • Vysázíme stovku stromů po městě. Budeme intenzivněji spolupracovat se zahradními architekty.
 • Město patří lidem, ne autům – dobudujeme proto bezpečné trasy pro chodce a cyklostezky městem i za jeho hranice. Podpoříme ekologickou MHD.
 • Zlepšíme hospodaření s vodou ve městě – zrealizujeme projekty zasakovacích parkovacích ploch, zelené střechy, projekty vylepšující hospodaření s dešťovou vodou. Při plánování investiční akce vždy zohledníme „zelené“ prvky tak, aby se snížila teplotní zátěž na obyvatelstvo.

Školství

 • Podpoříme dětské skupiny a možnost přístupu dvouletých dětí do předškolních zařízení. Počítáme též s alternativními mateřskými školami.
 • Budeme pokračovat ve zlepšování zázemí základních a mateřských škol (tělocvičny, modernizace tříd a budov).
 • Budeme usilovat o další finanční prostředky pro zlepšení kvality výuky.
 • Z pozice zřizovatele budeme ve školách podporovat praktické činnosti („dílny“, práce s moderními technologiemi).

Kultura a cestovní ruch

 • Budeme pokračovat v boji o Evropské město kultury. Získané zkušenosti využijeme nejen v oblasti kultury.
 • Oživíme spolkový dům Slavie po jeho rekonstrukci. Obnovíme iniciativu vedoucí k výstavbě nového divadla na Mariánském náměstí.
 • Zvýrazníme systém víceletých kulturních grantů, do kterých zařadíme významné kulturní akce.
 • V oblasti cestovního ruchu budeme pokračovat ve spolupráci s destinačním managementem Českobudějovicko-Hlubocko a zvýrazníme spolupráci s Horním Rakouskem a Dolním Bavorskem v této oblasti.

Územní plán, rozvoj a architektura

 • Nově nastavíme pravomoci a odpovědnost Útvaru hlavního architekta s důrazem na koncepčnost. Do jeho čela najdeme kvalitního hlavního architekta.
 • Územní plán je základním dokumentem města a musí být kvalitně zpracován.
 • Chceme územní rozvoj pro lidi – proto budeme prosazovat při rozhodování o městě principy „Města krátkých vzdáleností“.
 • Rozšíříme podporu pro projekty občanské iniciativy. Budeme rozvíjet participativní rozpočet.